Undervisning

Du omgås lærere og kammerater døgnet rundt – ja hele din hverdag og mange weekender foregår på skolen. Det åbner helt nye muligheder for venskaber, aktiviteter, sportslig udfoldelse og samvær.

9. klasse

På Hellebjerg har vi to 9.klasser. Vi vægter fagligheden højt, og vi leder dig trygt og dynamisk frem mod eksamenerne ved skoleårets afslutning i alle fag samtidig med, at du får hele efterskoleoplevelsen og det sociale med.

 

Læs mere

På Hellebjerg 9+ har vi fokus på:

 • Fordybelse og tværfaglighed
 • Fleksible holddelinger – Som udgangspunkt undervises du sammen med din faste klasse, men ind imellem bryder vi klasserne op i forhold til fagligt niveau eller interesse.
 • Mulighed for faglig udfordring på 10.klasses FIRST kurser
 • Masser af idræt sammen med dine 9.klasses fag, – begge dele prioriteres højt. På Hellebjerg får du begge dele!
 • Afvikling af Folkeskolens afgangseksamener med erfarne lærere
 • Fokus på skønlitterær læsning

10. klasse

Hellebjerg First er et unikt og individuelt undervisningsforløb, der forbereder dig optimalt til dit fremtidige studie- eller uddannelsesforløb samtidig med, at du tager folkeskolens 10.klassesprøver i fagene dansk, matematik og engelsk.

Læs mere

På Hellebjerg FIRST får du lige så mange timers undervisning som i en traditionel 10.klasse i fagene dansk, matematik og engelsk. Forskellen er, at du kan vælge forskellige niveauer og emner/fagområder – alt efter, hvad du har brug for i din kommende ungdomsuddannelse og hvilket fagligt niveau, du selv er på.

FIRST er altså kombinationen af et unikt og individuelt tilrettelagt skoleår samt forberedelsen og afviklingen af 10.klassesprøven i dansk, matematik og engelsk.

Vi tilbyder desuden fagkurser i fagene tysk og fysik/kemi for at sikre og udvikle dit faglige niveau i fagene samt undervisningsforløb i andre fag og områder som fx Innovation, Coaching, Anatomi/fysiologi eller CAMBRIDGE IGCSE Engelsk

“Jeg har fået mange nye venskaber

og jeg har udviklet mig meget som person.

Derudover er jeg også blevet bedre fagligt.”

Camilla R

Tidligere elev

9. klasse er også

I 9. klasse på Hellebjerg vil du opleve tværfaglige- og naturfagsprojekter, ligesom fagene kristendom, samfundsfag og historie arbejder tæt sammen for at skabe mest mulig sammenhæng.

Læs mere

I naturfagene, fysik, kemi, biologi og geografi arbejdes der projektorienteret og tværfagligt med udgangspunkt i faturfaglige problemstillinger, der belyses gennem relevante undersøgelser, modeller, perspektiver og fagbegreber.

Kulturfagene historie og samfundsfag arbejder gennem hele skoleåret tværfagligt, ligesom kristendom også kan indgå i et projektorienteret arbejde.

Folkeskolens prøver

Når du går i 9+ på Hellebjerg, har du dine boglige timer i den samme klasse hele året.

Du har en fast lærerstab, der følger dig tæt i din faglige udvikling, og som hele tiden vil udfordre dig.

Læs mere

Når du går i 9+ på Hellebjerg, skal du op til folkeskolens prøver – FP9:

 • Dansk: Skriftlig (retstavning, læsning samt skriftlig fremstilling) og mundtlig.
 • Matematik: Skriftlig (en færdighedsdel og problemløsningsdel)
 • Engelsk: Mundtlig
 • Naturfag: Mundtlig
 • Et humanistisk udtræksfag blandt: Mundtlig tysk, historie, kristendomskundskab, samfundsfag, skriftlig tysk og skriftlig engelsk.
 • Et naturvidenskabeligt udtræksfag blandt: Biologi, geografi, fysik, idræt og mundtlig matematik.

Kompetencer og event

På Hellebjerg har 10. klasserne faget kompetencer og event. Vi skal igennem dette fag bidrage til at danne og uddanne eleverne til livsduelige og demokratiske medborgere. Eleverne vil udvikle og fremme medborgerskab og demokratisk dannelse ved at skabe aktivitet og nytænkning med event. Eleverne vil opnå desuden kendskab til effekten og konsekvenserne af egen kommunikation. De vil opnå forståelse for coachingens muligheder. Eleverne vil få et indblik i foreningslivet unikke opbygning og betydning. Eleverne skal opleve, at de ’’flytter’’ sig på deres sociale og personlige kompetencer.

Læs mere

Faget deles op i tre perioder – alle starter med kommunikation for at skabe et fælles fundament.

Kommunikation

Denne del omhandler udvikling af elevernes kommunikative evner. Læring vil være igennem praktiske øvelser i store og små grupper.

Mål for emnet:

 • At deltagerne opnår viden om spørgeteknik og aktiv lytning
 • At deltagerne opnår kendskab til effekten og konsekvenserne af egen kommunikation.
 • At deltagerne opnår kendskab til, hvordan de kan påvirke gennem bevidst kommunikation.
 • At deltagerne ved, hvordan de kan udvikle deres lyttefærdigheder
 • At deltagerne kan indgå i dialog

Event

Her handler det om at skabe events sammen med andre for andre; både på Hellebjerg og sammen med eksterne samarbejdspartnere. Fra idéfasen, over planlægning og forberedelse til selve afviklingen og ikke mindst evalueringen heraf.

Vi har fokus på:

 • Idéudvikling.
 • Teamudvikling; roller og samarbejde.
 • Innovation og kreativitet.

Coaching og foreningslære

Coaching handler om at blive klogere på betydning af samtale og hvordan man igennem coaching og de rigtige spørgsmål kan hjælpe hinanden og sig selv

Vi har særligt fokus på:

 • At kunne identificere sin egen problemstilling
 • Den hensigtsmæssige dialogform i coaching og samtaleøvelser
 • Coachingens fire faser
 • De skal lære om vigtigheden kunne indgå i dialog med fokus på krogsprog, toneleje og ordvalg spørgeteknik og aktiv lytning.

Foreningslære handler om:

 • At deltagerne opnår indsigt i, hvordan en forening fungerer.
 • At deltagerne forstår betydningen af forening, demokrati og folkeoplysning.
 • Eleverne tilegner sig viden og forståelse for foreningslivet unikke betydning for samfundet.

Prøver

Dit skoleforløb på Hellebjerg afsluttes med en 10.klassesprøve i fagene dansk, matematik og engelsk.

Der er både en skriftlig og en mundtlig prøve i alle tre fag.

Læs mere

Fra sommeren 2019 er det et lovkrav at alle elever i 10.klasse går op til folkeskolens 10.klassesprøve i fagene dansk, matematik og engelsk, hvis de skal sikres en plads på ungdomsuddannelsen.

Vi tilbyder mange fagkurser i løbet af skoleåret i tysk og fysik/kemi, hvor du har mulighed for faglig fordybelse og forberedelse til ungdomsuddannelsen uden at gå til prøve i fagene.

Alle elever skal desuden i et brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne, der afsluttes med en Obligatorisk Selvvalgt Opgave

“Jeg går i 9. Klasse på Hellebjerg og var faktisk lidt skeptisk over mit valg i starten. Jeg frygtede jeg ikke ville blive klar til eksamen og der ville gå for meget pjat i det. Men tværtimod har jeg lært en hel del, og føler mig mere end klar til eksamenerne!”

Cecilie

Elev 2017/2018

Obligatorisk idræt

Ud over dit linjefag vil du på Hellebjerg stifte bekendtskab med atletik og gymnastik.

I atletikken vil du møde nye udfordringer og i gymnastikken arbejder vi frem mod den fælles gymnastikopvisning.

Atletik

Læs mere

Faget kører fra sommerferien til efterårsferien og igen fra Påske til sommerferien.

I atletik arbejder vi med personlige færdigheder i løb, spring og kast.

Du kan aflægge prøver til Atletikmærket.

Gymnastik

Læs mere

Én gang om ugen fra efterårsferien og frem til påske arbejder vi frem mod vores fælles gymnastikopvisning, hvor der laves fællesserier, springserie, drenge-/pigeserie mm. Ud over den daglige undervisning vil der være gymnastikdage og fællestræninger.

Undervisningens formål er

at udvikle kropsbevidsthed – indholdet er alsidig rytmisk opvarmning
at lære forskellige spring (måtte- og redskabsspring)
at lære om modtagning i spring

Valgfag

10. kl. tilbydes valgfag, men der er desværre ikke plads i 9. kl. skemaet, som allerede udfyldt med obligatoriske fag. Valgfagene giver ofte nogle særlige oplevelser, som kan få indflydelse i mange år frem.

Du har mulighed for at vælge 1-2 valgfag om ugen. Du kan have mange forskellige valgfag på et skoleår, da de skifter hver 3. måned.

Idræts valgfag

Idrætsvalgfag - Liste

 • Volley
 • Håndbold (for dem, der ikke har linjefaget)
 • Fodbold (for dem, der ikke har linjefaget)
 • Bordtennis
 • Styrketræning
 • Afspænding og udstrækning
 • Yoga
 • Badminton
 • Springgymnastik
 • Rytmegymnastik
 • Crossfitt
 • Tennis
 • Floorball/Hockey
 • Politi
 • Ultimate
 • Funktionel træning
 • Futsal
 • Mountainbike
 • Løb – sæt dig et mål
 • Beachvolley
 • Begyndergolf
 • Kajak

Andre valgfag

Andre valgfag - Liste

 • Studiecafe/lektiehjælp
 • Kreativ
 • Madlavning
 • Mindfulness
 • Foto og fotobehandling
 • Musik – samspil
 • Hverdagspsykologi
 • Filmproduktion
 • Mad på bål
 • Brætspil
 • Super size me
 • Massage
 • Førstehjælp
 • Vinterbadning
 • Gamerhjørnet

Vejledning

På Hellebjerg står vi klar til at hjælpe dig med at komme godt videre i dit uddannelsesforløb.

Vejledning på Hellebjerg

På Hellebjerg har vi 4 vejledere, Ulla Husted, Henrik Lauenstein, Finn Kristensen og Britta Bjerregaard.

Læs mere

Vejledningen på skolen har såvel kollektive som individuelle aktiviteter, ligesom der er elementer, der er målrettet hhv. 9. og 10. klasse. Hvad angår den individuelle vejledning har hver vejleder ansvaret for ca. 1/3 af eleverne og et tæt samarbejde med familielærerne.

Vejledningssamtaler
Samtalerne finder sted i løbet af efteråret. Du får ikke tildelt en samtale pr. automatik, da vi prioriterer samtaler med de uafklarede elever højest. Men du vil selvfølgelig altid have mulighed for at få en eller flere samtaler med skolevejlederne.

Ansøgning til ungdomsuddannelserne efter 9. eller 10. klasse
Vi sender elektronisk, via optagelse.dk, ansøgningerne til de respektive uddannelsesinstitutioner. Det er naturligvis muligt for dig at få vejledningssamtaler i forbindelse med ansøgningen.

Praktik
Vi har ingen obligatorisk praktik, men er behjælpelige med at formidle praktik, hvis du ønsker dette. Praktikken skal afvikles i uge 42 eller 7 med mindre, at der er tale om en praktik, som er led i en eventuel uddannelsesaftale.
Militærpraktik kan formidles, hvis en militæruddannelse indgår som en del af Uddannelsesplanen.

Ulla Husted

 

Lærer

Dansk – Studievejleder

Historie – Samfundsfag

Hellebjergfag

UH@hellebjerg.dk

Henrik Lauenstein

 

Lærer

Fodboldlinje – Studievejleder

Hellebjergfag – Tysk

HL@hellebjerg.dk

Britta Bjerregaard

 

Lærer

Dansk – Studievejleder

 

 

BB@hellebjerg.dk

Finn Kristensen

 

Forstander

Studievejleder

 

FK@hellebjerg.dk