Undervisning

Du omgås lærere og kammerater døgnet rundt – ja hele din hverdag og mange weekender foregår på skolen. Det åbner helt nye muligheder for venskaber, aktiviteter, sportslig udfoldelse og samvær.

HB Faglig fordybelse

Vi arbejder i længere perioder med faglig fordybelse i fagene dansk, engelsk og matematik. Derudover arbejder vi med 2 – 3 tværfaglige forløb. Hvert forløb varer ca. 3 uger og inddrager relevante fag undervejs i forløbene. Derved belyses vores emner fra forskellige faglige vinkler, og eleverne/du får skabt en større viden, da fagene har mulighed for at arbejde tværfagligt.

Der arbejdes med et fokus på fagfaglig dannelse og personlig læring, hvor undervisningen tilrettelægges af både fag- og klasseteams. Den dialogiske læring er åben og uformel, hvor der samtidig er plads til finde et individuelt fokus indenfor den givne ramme.

Læs mere

Fordybelsesforløb

Vi arbejder ud fra en videns baseret kontekst, hvor vi starter med at bygge ny viden op omkring emnet. Undervejs udfordrer vi elevernes faglige færdigheder – både på et personligt niveau men også i en gruppemæssigt sammenhæng. Vi ønsker dermed at skabe maksimal motivation for elevens lyst til at ansvar for sin egen læring.

Forløbene køres primært indenfor en normal klasseramme, men vi kan også vælge at lave holddannelse på tværs af klasserne. Dette kan være med til at skabe nye perspektiver på emnet, og eleverne får samtidig mulighed for at skabe nye relationer på tværs af klasserne.

HB Projektklasse

Projektbaseret læring (PBL)

 • Projektklassen arbejder efter principperne i PBL (projektbaseret læring).
 • Hvert projekt igangsættes med et projektspørgsmål, som sætter rammen om projektet.
 • Til projektet hører en opdragsgiver, som kommer fra den ”virkelige” verden. Opdragsgiver ønsker at projektklassen kommer med løsningsforslag på en konkret problemstilling.
 • Projektklassen organiseres i projektgrupper, som arbejder procesorienteret over en fastsat tidsramme.
 • Hvert projekt skal ende ud med et produkt, som kan vurderes og overleveres til opdragsgiveren.
 • Efterfølgende evalueres hele processen samt det færdige resultat. Der foretages løbende feedback til projektgrupperne, således deres projekter bliver skåret skarpere til.

Læs mere

Procesarbejdet

Projektklassen arbejder bl.a. ud fra principperne i ”FIRE – modellen”, som er designet af skoleudviklingskonsulenter. Modellen er målrettet til undervisningsbrug, og den er derfor velegnet til projektklassen.

 

F                    Forforståelse (hvad ved vi om det, viden vi kan trække på, skab ny viden)

 

I                     Idéudvikling (få et hav af idéer, vælg den bedste idé)

 

R                    Realisering (lav prototyper, udfør idéen)

 

E                    Evaluering (evaluerer indsatsen, del ny viden)

 

Hvorfor 10. årgang på Hellebjerg
Se videoen her nedenfor og bliver klogere på vores tanker omkring vores 2 studieretninger.

HB Faglig fordybelse
Hør  her nedenfor  i videoen elevernes begrundelse for deres valg

HB  projektklasse 

Hør  her nedenfor i videoen elevernes begrundelse for deres valg

“Jeg har fået mange nye venskaber

og jeg har udviklet mig meget som person.

Derudover er jeg også blevet bedre fagligt.”

Camilla R

Tidligere elev

Kompetencer og event

På Hellebjerg har faget kompetencer og event. Vi skal igennem dette fag bidrage til at danne og uddanne eleverne til livsduelige og demokratiske medborgere. Eleverne vil udvikle og fremme medborgerskab og demokratisk dannelse ved at skabe aktivitet og nytænkning med event. Eleverne vil opnå desuden kendskab til effekten og konsekvenserne af egen kommunikation. De vil opnå forståelse for coachingens muligheder. Eleverne vil få et indblik i foreningslivet unikke opbygning og betydning. Eleverne skal opleve, at de ’’flytter’’ sig på deres sociale og personlige kompetencer.

Læs mere

Faget deles op i tre perioder – alle starter med kommunikation for at skabe et fælles fundament.

Kommunikation

Denne del omhandler udvikling af elevernes kommunikative evner. Læring vil være igennem praktiske øvelser i store og små grupper.

Mål for emnet:

 • At deltagerne opnår viden om spørgeteknik og aktiv lytning
 • At deltagerne opnår kendskab til effekten og konsekvenserne af egen kommunikation.
 • At deltagerne opnår kendskab til, hvordan de kan påvirke gennem bevidst kommunikation.
 • At deltagerne ved, hvordan de kan udvikle deres lyttefærdigheder
 • At deltagerne kan indgå i dialog

Event

Her handler det om at skabe events sammen med andre for andre; både på Hellebjerg og sammen med eksterne samarbejdspartnere. Fra idéfasen, over planlægning og forberedelse til selve afviklingen og ikke mindst evalueringen heraf.

Vi har fokus på:

 • Idéudvikling.
 • Teamudvikling; roller og samarbejde.
 • Innovation og kreativitet.

Coaching og foreningslære

Coaching handler om at blive klogere på betydning af samtale og hvordan man igennem coaching og de rigtige spørgsmål kan hjælpe hinanden og sig selv

Vi har særligt fokus på:

 • At kunne identificere sin egen problemstilling
 • Den hensigtsmæssige dialogform i coaching og samtaleøvelser
 • Coachingens fire faser
 • De skal lære om vigtigheden kunne indgå i dialog med fokus på krogsprog, toneleje og ordvalg spørgeteknik og aktiv lytning.

Foreningslære handler om:

 • At deltagerne opnår indsigt i, hvordan en forening fungerer.
 • At deltagerne forstår betydningen af forening, demokrati og folkeoplysning.
 • Eleverne tilegner sig viden og forståelse for foreningslivet unikke betydning for samfundet.

“Det var det bedste og mest krævende år i mit liv  “

Cecilie

Tidligere elev

Vejledning

På Hellebjerg står vi klar til at hjælpe dig med at komme godt videre i dit uddannelsesforløb.

Vejledning på Hellebjerg

På Hellebjerg har vi tre vejledere, Lene Hansen, Søren Norup og Britta Bjerregaard.

Læs mere

Vejledningen på skolen har såvel kollektive som individuelle aktiviteter, ligesom der er elementer, der er målrettet hhv. 9. og 10. klasse. Hvad angår den individuelle vejledning har hver vejleder ansvaret for ca. 1/3 af eleverne og et tæt samarbejde med familielærerne.

Vejledningssamtaler
Samtalerne finder sted i løbet af efteråret. Du får ikke tildelt en samtale pr. automatik, da vi prioriterer samtaler med de uafklarede elever højest. Men du vil selvfølgelig altid have mulighed for at få en eller flere samtaler med skolevejlederne.

Ansøgning til ungdomsuddannelserne efter 9. eller 10. klasse
Vi sender elektronisk, via optagelse.dk, ansøgningerne til de respektive uddannelsesinstitutioner. Det er naturligvis muligt for dig at få vejledningssamtaler i forbindelse med ansøgningen.

Praktik
Vi har ingen obligatorisk praktik, men er behjælpelige med at formidle praktik, hvis du ønsker dette. Praktikken skal afvikles i uge 42 eller 7 med mindre, at der er tale om en praktik, som er led i en eventuel uddannelsesaftale.
Militærpraktik kan formidles, hvis en militæruddannelse indgår som en del af Uddannelsesplanen.

Lene Hansen

 

Lærer

Matematik – Studievejleder

LH@hellebjerg.dk

Søren Norup

 

Lærer

Projekt, Matematik – Studievejleder

SN@hellebjerg.dk

Britta Bjerregaard

 

Lærer

Dansk – Studievejleder

 

 

BB@hellebjerg.dk