Undervisning

Du omgås lærere og kammerater døgnet rundt – ja hele din hverdag og mange weekender foregår på skolen. Det åbner helt nye muligheder for venskaber, aktiviteter, sportslig udfoldelse og samvær.

Projekt baseret læring eller faglig fordybelse

Som et naturligt led i skolens udvikling, springer vi ud i det 21. århundrede kompetencer i skoleåret 2023-24. Hellebjerg Idrætsefterskole går væk fra folkeskolens prøver, og disse erstattes med andre evalueringsformer.

Den ’boglige’ undervisning, bliver rammesat indenfor to studieretninger, som igennem strukturerede feedback forløb skal klæde eleverne på indenfor enten en faglig fordybelsesramme eller en projektorienteret ramme.

HB Faglig fordybelse

Eleverne undervises i fagene dansk, engelsk og matematik. Vi ønsker at skabe en ramme for både faglig fordybelse og kendskab til et fag faglige snitflader til andre vidensområder. Vi arbejder således med 3 – 4 tværfaglige forløb. Hvert forløb varer ca. 3 uger og inddrager relevante fag undervejs i forløbene. Derved belyses vores emner fra forskellige faglige vinkler, og eleverne får skabt en større viden, da fagene har mulighed for at arbejde tværfagligt.

Der arbejdes med et fokus på fagfaglig dannelse og personlig læring, hvor undervisningen tilrettelægges af både fag- og klasseteams. Den dialogiske læring er åben og uformel, hvor der samtidig er plads til arbejde et individuelt fokus indenfor den givne ramme.

Læs mere

Fordybelsesforløb

Vi arbejder ud fra en videns baseret kontekst, hvor vi starter med at bygge ny viden op omkring emnet. Undervejs udfordrer vi elevernes faglige færdigheder – både på et personligt niveau, men også i en gruppemæssigt sammenhæng. Vi ønsker dermed at skabe maksimal motivation for elevens lyst til at ansvar for sin egen læring.

Forløbene køres primært indenfor en normal klasseramme, men vi kan også vælge at lave holddannelse på tværs af klasserne. Dette kan være med til at skabe nye perspektiver på emnet, og eleverne får samtidig mulighed for at skabe nye relationer på tværs af klasserne.

HB Projektklasse

Projektklassen arbejder efter principperne i projektbaseret læring (PBL). Arbejdsformen trækker på de fagligheder, som eleven har med fra grundskolen – bare på en ny autentisk og meningsfuld måde.

Hvert projekt igangsættes med et projektspørgsmål, som sætter rammen om projektet.

Til projektet hører en opdragsgiver, som kommer fra den ”virkelige” verden. Opdragsgiver ønsker at projektklassen kommer med løsningsforslag på en konkret problemstilling.

Projektklassen organiseres i projektgrupper, som arbejder procesorienteret over en fastsat tidsramme. Hvert projekt skal ende ud med et produkt, som kan vurderes og overleveres til opdragsgiveren. Efterfølgende evalueres hele processen samt det færdige resultat. Der foretages løbende feedback til projektgrupperne, således deres projekter bliver skåret skarpere til.

Læs mere

Projektklassen arbejder blandt andet ud fra MiLifes Roadmap for projektbaseret læring. Der arbejdes projektorienteret i 4-5 forløb fordelt over hele skoleåret. Desuden indeholder skoleåret enkelte perioder med undervisning i fagene dansk, engelsk og matematik. Projektklassen har syv ugentlige projektmoduler (14 lektioner). I projekterne kan der indgå samarbejde med ungdomsuddannelser og projektklasserne arbejder ligeledes med erhvervsrettede projekter, hvor lokale virksomheder inddrages i projektarbejdet. Samarbejdet kan bl.a. omhandle udvikling og design af nye produkter med fokus på bæredygtighed og genbrug.
Bemærk at vi i Projektklassen IKKE tilbyder forberedelse til optagelsesprøve på ungdomsuddannelsen, hvis du ikke blev vurderet uddannelsesparat i 9. kl. 

 

Hvorfor 10. årgang på Hellebjerg
Se videoen her nedenfor og bliver klogere på vores tanker omkring vores 2 studieretninger.

HB Faglig fordybelse
Hør  her nedenfor  i videoen elevernes begrundelse for deres valg

HB  projektklasse 

Hør  her nedenfor i videoen elevernes begrundelse for deres valg

Evalueringsformer

Evalueringskrydset er udgangspunktet for evaluering på Hellebjerg. Evalueringskrydset dækker over evalueringens funktion og relation – altså om eleverne evalueres af eller for læring samt om eleven modtager evaluering eller selv deltager i evalueringen.

I hver kvadrant findes flere evalueringspraksisser, som hver har deres styrker og svagheder. At vi på Hellebjerg vælger en ’prøvefri’ 10. årgang betyder ikke, at vi ikke vil benytte summative evalueringsformer. Vi ønsker i stedet at komme omkring i hele evalueringskrydset og derved anvende et meget bredt udvalg af evalueringsformer. De forskellige praksisser vælges så det giver mest mening på et givent sted i et læringsforløb.

“Det var det bedste og mest krævende år i mit liv  “

Cecilie

Tidligere elev

Vejledning

På Hellebjerg står vi klar til at hjælpe dig med at komme godt videre i dit uddannelsesforløb.

Vejledning på Hellebjerg

På Hellebjerg har vi tre vejledere, Lene Hansen, Søren Norup og Britta Bjerregaard.

Vejledningen på skolen har såvel kollektive som individuelle aktiviteter, ligesom der er elementer, der er målrettet 10. klasse. Hvad angår den individuelle vejledning har hver vejleder ansvaret for ca. 1/3 af eleverne og et tæt samarbejde med familielærerne.

Læs mere

Vejledningssamtaler
Samtalerne finder sted i løbet af efteråret. Du får ikke tildelt en samtale pr. automatik, da vi prioriterer samtaler med de uafklarede elever højest. Men du vil selvfølgelig altid have mulighed for at få en eller flere samtaler med skolevejlederne.

Ansøgning til ungdomsuddannelserne efter 10. klasse
Vi sender elektronisk, via optagelse.dk, ansøgningerne til de respektive uddannelsesinstitutioner. Det er naturligvis muligt for dig at få vejledningssamtaler i forbindelse med ansøgningen.

Praktik
Vi har ingen obligatorisk praktik, men er behjælpelige med at formidle praktik, hvis du ønsker dette. Praktikken skal afvikles i uge 42 eller 7 med mindre, at der er tale om en praktik, som er led i en eventuel uddannelsesaftale.
Militærpraktik kan formidles, hvis en militæruddannelse indgår som en del af Uddannelsesplanen.

Lene Hansen

 

Lærer

Matematik – Studievejleder

LH@hellebjerg.dk

Søren Norup

 

Lærer

Projekt, Matematik – Studievejleder

SN@hellebjerg.dk

Britta Bjerregaard

 

Lærer

Dansk – Studievejleder

 

 

BB@hellebjerg.dk