Undervisning

Du omgås lærere og kammerater døgnet rundt – ja hele din hverdag og mange weekender foregår på skolen. Det åbner helt nye muligheder for venskaber, aktiviteter, sportslig udfoldelse og samvær.

9. klasse

Sidste skoleår med 9. klasser bliver 21/22

 

10. klasse

10. klasse på Hellebjerg er et unikt og individuelt undervisningsforløb, der forbereder dig optimalt til dit fremtidige studie- eller uddannelsesforløb samtidig med, at du tager folkeskolens 10.klassesprøver i fagene dansk, matematik og engelsk.

Læs mere

På Hellebjerg får du lige så mange timers undervisning som i en traditionel 10.klasse i fagene dansk, matematik og engelsk. Forskellen er, at du kan vælge forskellige niveauer og emner/fagområder – alt efter, hvad du har brug for i din kommende ungdomsuddannelse og hvilket fagligt niveau, du selv er på.

10. kl. er altså kombinationen af et unikt og individuelt tilrettelagt skoleår samt forberedelsen og afviklingen af 10.klassesprøven i dansk, matematik og engelsk.

Vi tilbyder desuden fagkurser i fagene tysk og fysik/kemi for at sikre og udvikle dit faglige niveau i fagene samt undervisningsforløb i andre fag og områder som fx Innovation, Coaching, Anatomi/fysiologi.

“Jeg har fået mange nye venskaber

og jeg har udviklet mig meget som person.

Derudover er jeg også blevet bedre fagligt.”

Camilla R

Tidligere elev

Kompetencer og event

På Hellebjerg har 10. klasserne faget kompetencer og event. Vi skal igennem dette fag bidrage til at danne og uddanne eleverne til livsduelige og demokratiske medborgere. Eleverne vil udvikle og fremme medborgerskab og demokratisk dannelse ved at skabe aktivitet og nytænkning med event. Eleverne vil opnå desuden kendskab til effekten og konsekvenserne af egen kommunikation. De vil opnå forståelse for coachingens muligheder. Eleverne vil få et indblik i foreningslivet unikke opbygning og betydning. Eleverne skal opleve, at de ’’flytter’’ sig på deres sociale og personlige kompetencer.

Læs mere

Faget deles op i tre perioder – alle starter med kommunikation for at skabe et fælles fundament.

Kommunikation

Denne del omhandler udvikling af elevernes kommunikative evner. Læring vil være igennem praktiske øvelser i store og små grupper.

Mål for emnet:

 • At deltagerne opnår viden om spørgeteknik og aktiv lytning
 • At deltagerne opnår kendskab til effekten og konsekvenserne af egen kommunikation.
 • At deltagerne opnår kendskab til, hvordan de kan påvirke gennem bevidst kommunikation.
 • At deltagerne ved, hvordan de kan udvikle deres lyttefærdigheder
 • At deltagerne kan indgå i dialog

Event

Her handler det om at skabe events sammen med andre for andre; både på Hellebjerg og sammen med eksterne samarbejdspartnere. Fra idéfasen, over planlægning og forberedelse til selve afviklingen og ikke mindst evalueringen heraf.

Vi har fokus på:

 • Idéudvikling.
 • Teamudvikling; roller og samarbejde.
 • Innovation og kreativitet.

Coaching og foreningslære

Coaching handler om at blive klogere på betydning af samtale og hvordan man igennem coaching og de rigtige spørgsmål kan hjælpe hinanden og sig selv

Vi har særligt fokus på:

 • At kunne identificere sin egen problemstilling
 • Den hensigtsmæssige dialogform i coaching og samtaleøvelser
 • Coachingens fire faser
 • De skal lære om vigtigheden kunne indgå i dialog med fokus på krogsprog, toneleje og ordvalg spørgeteknik og aktiv lytning.

Foreningslære handler om:

 • At deltagerne opnår indsigt i, hvordan en forening fungerer.
 • At deltagerne forstår betydningen af forening, demokrati og folkeoplysning.
 • Eleverne tilegner sig viden og forståelse for foreningslivet unikke betydning for samfundet.

Prøver

Dit skoleforløb på Hellebjerg afsluttes med en 10.klassesprøve i fagene dansk, matematik og engelsk.

Der er både en skriftlig og en mundtlig prøve i alle tre fag.

Fra skoleår 2023-2024 overgår vi til prøvefri efterskole!

Læs mere

Vi tilbyder mange fagkurser i løbet af skoleåret i tysk og fysik/kemi, hvor du har mulighed for faglig fordybelse og forberedelse til ungdomsuddannelsen uden at gå til prøve i fagene.

Alle elever skal desuden i et brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne, der afsluttes med en Obligatorisk Selvvalgt Opgave

Projektbaseret læring

Fra skoleår 2023-2024 starter vi et ny koncept op, hvor vi overgår til at være prøvefri. Vores undervisningsmetode bliver projektbaseret læring (PBL). I PBL tages afsæt i et autentisk spørgsmål eller problem, som eleverne kender fra hverdagen. Elever og lærere skaber i fællesskab ideer til løsninger, og der arbejdes systematisk med feedback og feedforward i projektarbejdet, der går på tværs af fag. Hvert projektforløb ender med noget af betydning – en udstilling, et produkt (fx en podcast), en leverance (fx en aktivitet på en skole, et plejehjem eller en arbejdsplads), en forestilling eller lign. I PBL erhverver eleverne en dybere viden/læring gennem den aktive udforskning af den virkelige verdens udfordringer og problemer. At det er reelle problemstillinger, der arbejdes med, er meget motiverende for de fleste elever.

Læs mere

Projektbaseret læring tager afsæt i en pædagogik med eleven i centrum og med øgede forventninger om samarbejdsevner – en metode, der skaber en høj grad af dynamik i læringsprocessen.
Vi vil skabe et læringsrum for eleverne, hvor de lærer at bruge evnen til selvledelse og selvlæring, evnen til at samarbejde og indgå i sociale relationer og evnen til at tænke kritisk samt være innovativ og kreativ.
Hvad kræver det af dig som elev?

 • Du skal have lyst til at deltage i en undervisning i en ny og anderledes form
 • Du skal ville noget med dig selv
 • Du skal sætte mål for din læring og tage ansvar for din egen læring
 • Du skal være ambitiøs og sætte dig selv i spil
 • Du skal være klar til at samarbejde med andre i langt højere grad, end du
  måske er vant til

Alt dette i samarbejde med dine lærere og kammeraterne på holdet.

 

“Det var det bedste og mest krævende år i mit liv  “

Cecilie

Elev 2017/2018

Obligatorisk idræt

Ud over dit linjefag vil du på Hellebjerg stifte bekendtskab med atletik og gymnastik.

I atletikken vil du møde nye udfordringer og i gymnastikken arbejder vi frem mod den fælles gymnastikopvisning.

Atletik

Læs mere

Faget kører fra sommerferien til efterårsferien og igen fra Påske til sommerferien.

I atletik arbejder vi med personlige færdigheder i løb, spring og kast.

Du kan aflægge prøver til Atletikmærket.

Gymnastik

Læs mere

Ved fællestræningen, ca. hver 3. uge fra sommerferien og frem til påske arbejder vi frem mod vores fælles gymnastikopvisning, hvor der laves fællesserier, springserie, drenge-/pigeserie mm. Ud over den daglige undervisning vil der være gymnastikdage og fællestræninger.

Undervisningens formål er

at udvikle kropsbevidsthed – indholdet er alsidig rytmisk opvarmning
at lære forskellige spring (måtte- og redskabsspring)
at lære om modtagning i spring

kursusfag

Vi har 5 kursusfagperioder i løbet af året, og der skal vælges et fag pr. periode.
Man har kursusfaget 2  x  1½ timer pr. uge.

Dansk

Analyserende artikel - skriftlig genre på STX

Skal du på STX, så vil du møde denne genre, som er en skriftlig genre og en af de tre, du skal kunne. Du skal arbejde med analyse og fortolkning af dansktekster, som så efterfølgende skal sættes på skrift. Du skal med andre ord lave en skriftlig fremstilling, der er din analyse af en tekst. Du vil i forløbet læse og vurdere nogle 3.g-opgaver og dereftter skal du selv i gang med at øve dig på genren.

  Tysk

  Vi arbejder både med den skriftlige og mundtlige dimension i mindre grupper.

  Kurserne er for alle uanset niveau.

  Deine Zukunft
  Was willst du werden?
  Dette kursus handler om alle de muligheder, du har i fremtiden.
  Vi læser tekster og ser små film om studier, udlandsrejser og jobmuligheder i Danmark og i udlandet.
  Vi vælger et grammatisk fokus og øver os sammen.
  Ich bin jung
  Jugendkultur und Aktualität
  Dette kursus handler om forskellige ungdomsproblematikker og ungdomskulturer.
  Vi læser tekster og ser små film om aktuelle emner, der optager jer og andre unge mennesker i øjeblikket.
  Vi vælger et grammatisk fokus og øver os sammen.
  Eine Reise nach Berlin und Hamburg
  Tourist in Deutschland
  Dette kursus handler om de muligheder, der er som turist i Hamburg og Berlin. Vi arbejder med tysk historie, turistat-traktioner og ungdomskultur i de to tyske storbyer gennem billeder, tekst og små film.
  Vi vælger et grammatisk fokus og øver os sammen.
  Sport ist mein Leben
  Sporttalente und Extremsport
  Dette kursus handler om forskellige former for sport.
  Vi læser tekster og ser små aktuelle film, der både handler om traditionelle og utraditionelle sportsgrene og unge mennesker, der dyrker meget sport.
  Vi vælger et grammatisk fokus og øver os sammen.

   Fysik og kemi

   Vi kommer til at stifte bekendtskab med fagord og områder, der ligger i toppen af 10. klasses niveau og som også rækker ind i ungdomsuddannelserne

   Astronomi
   Vi gennemgår universets samt atomets opbygning. Vi ser på jorden, månen, vores eget solsystem og vores egen galakse. Vi ser på stjernehimlen en mørk nat og lytter til nogle af de gode gamle

   historier om guderne. Vi ser på forudsætninger for liv på andre planeter. 
   Emnet afsluttes med en fordybelse i et delvist selvvalgt emne godkendt af underviseren samt fremlæggelse af dette. 

   Grøn energi
   Kurset er til dig, der er interesseret i at finde ud af, hvordan den grønne energi, vi bruger i dag, bliver dannet, og hvordan energiforsyningen ser ud i fremtiden. Gennem hele forløbet arbejder vi med begreber om fremtidens grønne omstilling og de tilhørende problemstillinger. Undervisningen kommer til at indeholde både læreroplæg, læsning af teori, praktiske øvelser og forsøg. Kurset er for alle, der har lyst til at blive klogere på nogle af de udfordringer, vi har i hverdagen.

   Elektronik og el-lære
   Kurset er til dig, der er interesseret i at finde ud af, hvordan det elektriske kredsløb fungerer. Der vil være fokus på, hvordan elektriciteten kommer fra det store kredsløb ind til huset og helt ud til vores pære, der sidder i lampen. 
   Gennem hele forløbet arbejder vi med begreber som Ampere, Volt, modstand, Watt, Frekvens, Hertz osv.
   Undervisningen tager udgangspunkt i det praktiske, forsøg, læreroplæg og teorien bag. Kurset er for alle, der har lyst til at blive klogere på nogle af de udfordringer, vi møder i hverdagen, og når man er flyttet hjemmefra.

   Kemi i dagligdagen
   Har du brug for at kigge på kemien igen? Så er dette kurset for dig: syrer, baser, neutralisering, salte, organisk og uor-ganisk kemi, atomets opbygning, sukker, alkohol og forbrænding. Vi kigger på vores mad og analyserer den for fedt, kulhydrater og proteiner.
   Undervisningen kommer til at indeholde både læreroplæg, læsning af teori, praktiske øvelser samt forsøg.
   Kurset er for alle, der har lyst til at blive klogere på nogle af de kemiske processer, vi har i hverdagen.

   Lagkagekemi
   Hvad er en emulgator? Er fedt skadeligt for kroppen? Kan jeg selv lave en lagkagebund? Der arbejdes med grundlæggende organisk kemi: Repetition, hvad er det, hvad bruges det til, og hvor bruges det på en ny og udfordrende måde.
   Der vil være en del mindre forsøg indlagt til at anskueliggøre de enkelte elementer i undervisningen. Udgangspunktet tages i emulgatorer: Hvad er det, og hvad bruges det til i hjemmet og industrien.
   Du laver en rapport (med hjælp og vejledning fra underviseren) og fremstiller en lagkagebund hjemme, som danner grundlag for et spændende og lærerigt besøg på en nærliggende virksomhed, der netop producerer emulgatorer.

    Biologi og geografi

    Kroppen i fokus, biologien bag bagning, miljø og bæredygtighed

    Kroppen i fokus
    Kurset er til dig, der er interesseret i og som har lyst til at blive klogere på, hvordan vores fantastiske krop fungerer. Vores velsmurte maskine består af billioner og atter billioner af små individuelle organismer, der i samarbejde løser alle vores daglige gøremål.
    Vi vil især have fokus på den arbejdende krop og dykke ned i, hvad det er, der holder den i gang, og hvad det er for processer der gør, at vi kan bevæge os. Vi skal blandt andet arbejde med: celler, stoftransport, energiomsætning, muskler, nervesystem, blodsukker.
    Undervisningen indeholder både læreroplæg, læsning af teori, praktiske øvelser og forsøg. Vi stifter bekendtskab med fagord og områder, der ligger i toppen af 10. klasses niveau og som også rækker ind i ungdomsuddannelserne.
    Biologien bag bagning
    Kurset er til dig, der har interesse i bioteknologi og gerne vil lave forsøg. Omdrejningspunktet bliver det bagte brød, hvor vi vil dykke langt ned i de mange processer og faktorer, der får en bageproces til at lykkes. Hvordan vokser kornet på marken, der senere skal blive til mel? Hvilken rolle spiller gæren i hæveprocessen? Ja, hvad vil det i det hele taget sige, at brødet hæver, og hvordan får brødet sin luftige struktur under afbagningen?
    Undervisningen kommer til at indeholde både læreroplæg, læsning af teori, praktiske øvelser samt forsøg. Og vi skal bage brød, hvor vi forsøger at manipulere med forskellige ingredienser. Sidst i forløbet skal I efter jeres egenudviklede opskrift bage det perfekte brød.
    Kurset er til dem, der ønsker at nørde og komme i dybden med et meget snævert emne, der dog åbner op for viden omkring en masse af biologiens grundemner som replikation og transskription af DNA, primærproduktion, økologi osv.
    Miljø og bæredygtighed
    Vi beskæftiger os med verden og klimaet omkring os. Vi har fokus på, hvad bæredygtighed betyder og dykker ned i, hvilke mekanismer, der skaber klimaforandringer. Vi skal undersøge og diskutere, hvad der gør en forskel, og hvordan vi kan ændre små og store vaner, for at skabe en mere bæredygtig hverdag. Skal vi droppe flyrejsen? Købe genbrugs-tøj? Spise mindre kød? Sammen stiller vi spørgsmål og forsøger at finde svar.
    Vi arbejder med: klima, affald, mad, energiforsyning, transport, genbrug mm.
    Undervisningen vil indeholde både læreroplæg, teori og forsøg. Og vi skal lave projekter, hvor vi afprøver vores egne idéer om bæredygtighed.
    Faget er for alle, som har en interesse i biologien bag klimaforandringer og ønsker at vide mere om, hvad bæredygtig-hed er.

     Historie

     den 1. verdenskrig, folkedrab, fra mord til europamestre

     Den 1. verdenskrig
     Et skud på Balkan i sommeren 1914 starter en dominoeffekt, der på ganske kort tid fører til, at store dele af Europa står i flammer. Entusiasmen er stor i mange lande, nationale strømninger præger befolkningerne og stor hære mødes på slagmarken med det allernyeste inden for moderne krigsførelse. Flertallet har en klar forventning om, at krigen vil være overstået på kort tid. De tager fejl. Snart graver soldaterne sig ned i skyttegrave for at vente på fjenden.
     Ved hjælp af fagtekster, kilder fra dengang, dokumentar- og spillefilm skal vi arbejde med årsagerne til krigen, selve krigens forløb samt de ufattelige konsekvenser, som krigen får, og som fører direkte mod en ny verdenskrig godt 20 år senere.

     Folkedrab – fra Holocaust til Rwanda
     Det anslås, at mere end 100 mio. mennesker har mistet livet som følge af folkedrab inden for de seneste 125 år. Hvad er definitionen af et folkedrab? Hvordan opstår folkedrab? Hvad får mennesker til at slå deres medmennesker ihjel?
     I dette historieforløb dykker vi ned i folkedrabsbegrebet og kigger nærmere på fænomenet ved hjælp af fagtekster, dokumentarprogrammer og spillefilm.

      

     Fra mord til europamestre i fodbold
     På dette kursus skal vi arbejde med den lange tidslinje, der strækker sig fra mordet på Ærkehertug Franz Ferdinand af Østrig-Ungarn til sommeren 1992, hvor Danmark bliver europamestre i fodbold. Vi kigger kort ind i to verdenskrige med en halvleg i mellem og optakten til den kolde krig. Vi dykker derefter noget mere ned i den kolde krig, der løber fra 1945-1989/91 og Sovjetunionens opløsning, der betyder et kollaps på Balkanhalvøen, der baner vejen for Danmarks deltagelse og sejr ved Europamesterskaber i fodbold i Sverige i 1992.

     samfundsfag

     dansk politik, verdens brændpunkter, velfærdsstaten, stormagterne i international politik, økonomi

     Dansk politik
     Vi skal i dette forløb sætte spot på det politiske landskab i Danmark. Gennem fx fagtekster, artikler og dokumentarpro-grammer skal vi undersøge de politiske partiers baggrunde, ideologiske ståsteder og holdninger til forskellige områder i det det danske samfund som fx skat, uddannelse, indvandring, miljø og velfærd. Vi vil stille kritiske spørgsmål, og vi skal arbejde på at skabe rammen om vores egne partier og tage stilling til, hvad vi synes, der er vigtigt at have fokus på i en fælles fremtid.

     Verdens brændpunkter
     Vi skal i dette kursus kigge nærmere på de tilsyneladende uløselige konflikter, der er i verden i dag. Gennem fagtekster, udpluk af skriftkilder, fotos, og dokumentarprogrammer ser vi nærmere på konfliktens opståen, dramatiske højdepunkter, løsningsforsøg samt den nuværende situation.

     Velfærdsstaten
     Vi skal i dette kursus arbejde med rammerne for det danske velfærdssamfund historisk og politisk. Vi vil gå i dybden med ideologier, udviklingen af det danske velfærdssystem, det politiske arbejde og se, hvordan det påvirker befolkningen. Vi vil gennem artikler, dokumentarprogrammer og nyhedsudsendelser arbejde hen mod en større forståelse for den danske velfærdsmodel og dens styrker og svagheder. 

     Stormagterne i international politik
     Vi skal i dette forløb se på begrebet ”Stormagter” både i politisk og økonomisk forstand. Hvordan er det politiske landskab skruet sammen på den store internationale scene, samt hvilke økonomiske kræfter er i spil i fx internationale forhandlinger og konflikter. Vi skal arbejde med FN og NATO, som de store aktører i internationale konflikter og kigge på historiske begivenheder, som har haft global indflydelse på den politiske scene i nyere tid.

     Økonomi
     Vi skal i dette kursus omkring forskellige områder af økonomi i samfundsfaget, herunder både ideologier, begreber, økonomiske kriser og forskellige former for politik indenfor økonomi-området. Vi kommer bl.a. til at arbejde med den globale finanskrise fra 2007-2009, det økonomiske kredsløb, den globale økonomi på nuværende tidspunkt, pengepolitik og finanspolitik. Vi vil gennem artikler, dokumentarprogrammer og egne erfaringer samt politiske holdninger arbejde hen mod en større forståelse indenfor økonomi på et samfundsmæssigt plan, samtidig med at vi vil forsøge at undersøge, hvordan Danmark som land står stillet rent økonomisk i fremtiden.  

      

     andre kurser

     Coaching, sportspsykologi, udvidet træningsfysiologi.....

     Coaching
     Du kender måske begrebet ”coach” fra sportens verden. Det er en person, der hjælper dig med at udvikle dit potentiale mest muligt. Lær hvordan du kan coache dig selv og dine kammerater til at sætte nye mål – faglige, sportslige, sociale eller personlige. Få viden om nogle grundlæg-gende principper inden for coaching. Lær at stille de rigtig spørgsmål, og øv dig i at sætte nye mål og at nå dem.
     Kurset vil bestå af teori, refleksion, samtale og mange individuelle og parvise øvelser for at træne teori i praksis. Der-udover arbejder vi med din mentale robusthed og din evne til at holde fokus, finde ro og præstere bedre.
     Du skal være indstillet at give noget af sig selv for at få noget igen. Det kræver derfor en indre lyst til at blive klogere på både coaching og dig selv.

     Sportspsykologi
     Hvordan træner man den mentale side af sporten? Og har jeg mental styrke? Har jeg talent? I dette kursus skal vi arbejde med, hvordan du kan træne din mentale styrke i sport. Det handler bl.a. om at tackle situationer med modgang, at blive klar til at præstere, men i lige så høj grad om at blive afklaret med, hvem du ønsker at være som sportsudøver. Det teoretiske fundament er Team Danmarks sportspsykologiske model. Undervisningen er en blanding af teoretiske oplæg, praktiske øvelser, refleksion og samtaler. Faget er for dig, som ønsker at udvikle din forståelse af, hvilke faktorer der påvirker din/en idrætsudøvers præstationsevne.

     Udvidet træningsfysiologi
     Er du interesseret i fysisk træning? Ønsker du at blive klogere på styrke- og kredsløbstræning?
     Du vil i forbindelse med fysisk træning på linjefaget stifte bekendtskab med grundelementer inden for fysisk træning. I dette fag dykker vi længere ned i træningsfysiologien. Igennem teori og praksis undersøger vi forskellige former for fysisk træning. I undervisningen vil vi gennemgå teorien bag forskellige træningsmetoder, hvorefter vi afprøver det på løbebane eller i styrkerum. Uanset om du er rutineret eller fysisk træning er nyt for dig, kan man være med.

     Trænerrollen
     Vi undersøger de forskellige trænertyper, hvordan de agerer i rollen som træner samt hvilken betydning, dette har for den enkelte idrætsudøver.
     Undervisningen vil være en blanding af både teori og praksis, hvor du blandt andet skal prøve kræfter med din egen trænerrolle i undervisning af børn inden for idræt, leg og bevægelse.

     Stresshåndtering og Mindfulness
     Alt for mange oplever stress. På dette kursus viser vi dig, hvordan du kan aflæse dine eller andres stresssignaler, og hvordan du kan håndtere stress med nogle gode vaner og ved at anvende effektive teknikker fra mindfulness.

     Styrk dit selvværd
     Det du lærer ved at arbejde med indholdet på dette kursus, kan du anvende både NU og fremover. Du kan anvende det her på efterskolen, i dine relationer med dine venner, din kæreste og dine forældre.
     At have højt selvværd er som at sørge for, at der er benzin på tanken. Uden brændstof kører en bil ikke ret langt. Uden et selvværd mister vi energi, overskud og motivation. Vores følelse af, hvem vi er, og hvordan andre synes om os, er afgørende for de valg, vi træffer, lige fra vi går i børnehave og i resten af vores liv. På kurset vil vi give dig en grundlæggende forståelse af, hvad det vil sige at have et højt eller et lavt selvværd, hvordan det påvirker din kommunikation, og hvordan du kan arbejde med at få et bedre selvværd.

     Konflikthåndtering
     Her lærer du noget om konflikter. Hvordan de opstår, hvad de gør ved os, og hvad du kan gøre for at håndtere dem på en god måde. Du finder også ud af, hvordan din typiske konfliktstil ser ud.

     Brug hjernen til en forandring
     Hvordan anvender du bedst din hjerne og dine intelligenser? På dette kursus, vil vi se på, hvordan hjernen styrer den måde, du oplever verden på. Gennem praktiske øvelser vil du få en bedre forståelse for, hvordan hjernen fungerer, og hvordan du kan få den til at arbejde bedre for dig. Vi vil også se på forskellige tænkestile, og dermed kan du komme til at kende til din egen læringsstrategi. Vi vil arbejde med de ni intelligenser, og hvordan disse kommer i spil, når du skal lære og løse opgaver. Der arbejdes med teori, aktiviteter og refleksion. Kurset er for alle.

     At flytte hjemmefra
     At flytte hjemmefra kan for nogen være en overvældende begivenhed og for andre en længe ventet befrielse. Uanset hvad ændrer tilværelsen sig, når man flytter hjemmefra. Du opnår større frihed, men pludselig er der også mange ting, du skal tage stilling til og ansvaret for. Hvordan skaffer du i det hele taget en bolig? Hvad med lejekontrakten? Og hvordan bliver du forsikret? Dertil kommer en masse andet, som også følger med det at flytte hjemmefra, f.eks. Hvordan lægger du et realistisk budget? Hvordan tjekker du din lønseddel? Har du feriepenge til gode? Hvordan læser/tilretter du din forskudsregistrering og din årsopgørelse? Hvilke lånemuligheder er der? Ovenstående er blot nogle af de spørgsmål, som kan og bør melde sig, når tankerne om at flytte hjemmefra skal realiseres.

     Førstehjælp
     En hurtig førstehjælpsindsats kan være med til at redde liv og til at reducere en ulykkes omfang og mindske traumer. Når du lærer førstehjælp, bliver du en af dem, der kan være med til at gøre en verden til forskel for et andet menneske. På vores førstehjælpskursus lærer du at:

     • genoplive et menneske, som ikke trækker vejret
     • bruge en hjertestarter
     • yde førstehjælp til typiske skader for eksempel i forbindelse med trafikulykker, blødninger eller forbrændinger.
     • standse en ulykke og forhindre, at flere kommer til skade

     Du lærer også, hvordan du skal handle på ulykkesstedet:

     • Hvordan man vurderer, om de tilskadekomnes tilstand er kritisk, og derfor har behov får hjælp.
     • Nødflytning fra bil og sikkerhed på ulykkessted
     • Førstehjælp til hyppigst forekomne skader ved trafikulykker, herunder knoglebrud, nakke-/rygskader og blødninger.

     Består du kurset, får du et gyldigt førstehjælpsbevis, som er gældende til f.eks. kørekort. Beviset er gyldigt i 2 år – til kørekort 1 år fra udstedelse. 

     Valgfag

     Der skal vælges 3 valgfag for skoleåret – dvs. der er 3 perioder, hvor du har mulighed for at prøve forskellige valgfag. Man har 1½ times valgfag pr. uge. 

     Idræt360

     Der gives gas til lands, til vands og dels også i luften.

     Gennem korte forløb stifter du bekendtskab med anderledes og moderne idrætsgrene.

     I undervisningen får du mulighed for at udfordre dig selv og din fysiske træning i vores smukke natur.

     Hvis du er klar på en udfordring og på at give den gas, er idræt 360 helt sikkert noget for dig. Faget introducerer dig til en bred vifte af forskellige typer udendørs træning, f.eks. kajak, træklatring, trailløb, vinterbadning, adventurerace, orienteringsløb, mountainbike, teambuilding, tons og tummel og duatlon.

      

     Kreahjørnet

     Er du vild med at tænke kreativt og bruge dine hænder,

     For dig, der kan lide at være kreativ og synes, det kunne været rart med et anderledes valgfag midt i alt idrætten og det boglige!

      Vi arbejder med mange forskellige materialer – og der er altid plads til nye ideer!

     Eksempler på, hvad vi kan finde på at lave:  tegne, male, lave figurer og smykker med perler, dekorere collager og bullet journals/mindebøger med bl.a. mønstret papir, arbejde med genbrugsmaterialer (up-cyckling) osv.

      Du behøver ikke være god til det – du skal blot have lyst til at arbejde kreativt på en ny måde!

     JumpOff 

     Fordybe sig i banespring, trampolin, parkour o.l.

     Uanset om du aldrig har prøvet at lave en salto, eller trampolinen allerede er din bedste ven, har du mulighed for at udvikle dine skills i dette valgfag.

     Vi fordyber os i springgymnastikken med fokus på banespring, trampolin, parkour og akrobatik. Du skal være indstillet på at arbejde seriøst og fokuseret med at udvikle din teknik uanset hvilket niveau, du starter på. Vi arbejder med udgangspunkt i det, du kan og opbygger trygge teknikstationer, der støtter din udvikling derfra.

     Træningen vil primært foregå i vores egne springredskaber, men vi skal også en tur på besøg i et springcenter med stortrampoliner og løsskumsgrave, og når vejret tillader det, trækker vi parkourtræningen med udenfor.

      Melder du dig til JumpOff, har du følgende mål:

     • et personligt mål om at udvikle dine tekniske færdigheder
     • et fælles mål om at udvikle et fedt indslag til vores

     Outdoor

     oplevelser og aktiviteter i naturen

     Outdoor på Hellebjerg giver dig mulighed for et hav af oplevelser og aktiviteter i naturen. Vi tager på korte og længere vandreture i og omkring Juelsminde. Her lærer du at færdes i naturen, og du lærer også at orientere dig med kort og kompas. Du får mulighed for overnatning i det fri og at opleve lejrliv, herunder madlavning over åben ild. Du får også mulighed for at prøve grænser af i form af vinterbadning og kajakaktiviteter.

     Faget kræver ingen forudsætning, men lysten til at være i det fri og prøve kræfter med naturen er vigtig og afgørende for dit valg af dette fag. 

     Opsummering af indhold

     • Vandreture i naturen
     • Overnatning og lejrliv
     • Mad over bål og på trangia
     • Træklatring
     • Kajaksejlads
     • Vinterbadning

     racketsport

     Udgangspunkt i ketsjersport

     I racketsport tager vi udgangspunkt i glæden ved ketsjersport. Vi skal prøve kræfter med både klassiske typer for ketsjersport såvel som nyere discipliner. Der vil være tid til at fordybe sig i de forskellige discipliner, og der vil både være fokus på teknik, taktik, sjove turneringer og konkurrencer. Undervisningen vil både foregå inde og ude. Vi kommer bl.a. til at benytte skolens nye padelbaner.

     Hvad kan undervisningen eksempelvis bestå af?

     • Bordtennis
     • Badminton
     • Padel
     • Squash
     • Tennis / skumtennis
     • Andre nye ketsjerspil

     Vild med bold

     Bolden er din bedste legekammerater

     Er du også vild med bold, og har bolden også altid været en af dine bedste legekammerater? Så skal du deltage i valgfaget VILD MED BOLD.

     I VILD MED BOLD dyrker vil boldspillet. Vi udfordrer os selv og hinanden med både klassiske typer af boldspil såvel som de mere utraditionelle. Vi vil prøve kræfter med forskellige boldtyper, forskellige arenaer samt forskellige varianter af spiltyper.

     Hvad kan undervisningen eksempelvis bestå af?

     • Amerikansk fodbold
     • Flagfootball
     • Floorball
     • Cricket
     • Petanque
     • Ultimate
     • Bowling
     • Goalball
     • Prellball
     • Kørestols rugby
     • Futsall
     • Fodboldgolf
     • Diskgolf
     • Høvdingebold

     Vild med volley

     volley er der perfekte efterskole-boldspil

     Volley er det perfekte efterskole-boldspil. Det sociale og fællesskabsfølelsen er en central del af spillet, og kan du grundlæggende lide at lege med en bold, opnår du hurtigt færdigheder, der gør volley til et virkeligt fedt spil.

     I faget “vild med volley” spilles der både beachvolley og indendørs volley. Der arbejdes med grundlæggende teknik og taktik. I både beachvolley og indendørs volley får du mulighed for at deltage i et stævne eller spille kampe mod andre skoler. Det kræver ikke, at du har spillet før kun, at du har lyst til sammen med andre at udvikle volleyfærdigheder individuelt og fælles på holdet.

     Håndbold for begynder

     Socialt og hyggeligt - lær at spille håndbold

     Et socialt og hyggeligt valgfag, som lærer dig at spille håndboldspillet i sin færdige form. Du vil blive præsenteret for træning i forskellige basale færdigheder indenfor såvel det tekniske og taktiske element. 

     Du vil lære om forsvar, angreb og kontra på en sjov og inspirerende måde, der vil give dig færdigheder og muligheder for at kunne deltage i det færdige spil. Såfremt det er muligt, vil valgholdet også få mulighed for at spille en rigtig kamp mod en anden efterskole.

     Fodbold

     Lær nogle tricks

     Har du fødderne godt skruet på? Ved du, hvordan du skal sparke rigtigt til bolden? Og drømmer du om at lære de berømte finter, fif og tricks? – så skal du måske vælge fodbold som dit valgfag.
     Hver time begynder med fodboldrelevant opvarmning med og uden bolde, småspil og lignende, og gennem undervisningen træner og udvikler du dine evner inden for:

     • dribling/finter
     • sparke/aflevere
     • tæmme
     • tackle
     • heade

      Spiltræning indgår i hver lektion, og her lægger vi stor vægt på spil til 2 mål.

     basket

     Basket ude/inde

     I basketball sættes der fokus på det tekniske kombineret med spilforståelse. Der arbejdes med

     teknikken i afleveringer samt de forsvars- og angrebsmæssige elementer i spillet.

     Timerne afsluttes med spil.

     guitar og klaver – begyndere/let øvede

     Lær at spille guitar og/eller klaver

     Går du og drømmer om at lære, hvordan man spiller guitar og/eller klaver? Måske har du en speciel sang i tankerne, som du godt kunne tænke dig at spille? I valgfaget ”Musik” finder vi nogle simple sange, som du skal øve dig på, men vi tager også fat på den grundlæggende teori omkring nodelæsning og akkorder, så du selv har mulighed for at gå i gang, når du senere på året hører en god sang, du vil lære. Imellem timerne skal du selvfølgelig huske at øve dig på egen hånd. Der er intet krav om niveau. Det eneste krav er, at du har lyst til at lære.

     yoga samt mindfulness,…

     ...afspænding og massage

     Yoga
     Der vil blive lavet øvelser med udgangspunkt balance, bevægelighed, stabilitet og smidighed. Sværhedsgraden er tilpasset, så ALLE kan være med. I afslutningen af hver lektion vil der være en kort afslapningsseance, så medbring et tæppe.

     Til dig, der har lyst til at bruge tiden på ro, øvelser og et rum uden snak.

     Mindfulness, afspænding og massage

     Afspænding, ro og berøring har fundamental betydning for vores helbred og kan styrke vores mentale og fysiske sundhed og være med til at forebygge stress. Lær at finde dine åndehuller, at være fuldt til stede i nuet, at lave afspændingsøvelser, at give og få massage og bruge naturen til at give dig ro og fornyet energi.

     rytmisk gymnastik

     Alsidig rytmisk

     Rytmisk gymnastik er for dig der:

     • kan lide at bevæge dig til musik
     • har lyst til at udvikle din kropsbevidsthed
     • har lyst til forskellige former for bevægelse

      

     I undervisningen bliver du præsenteret for alsidig rytmisk gymnastik, små rytmiske sekvenser/dans.

     Vejledning

     På Hellebjerg står vi klar til at hjælpe dig med at komme godt videre i dit uddannelsesforløb.

     Vejledning på Hellebjerg

     På Hellebjerg har vi 3 vejledere, Ulla Husted, Henrik Lauenstein og Britta Bjerregaard.

     Læs mere

     Vejledningen på skolen har såvel kollektive som individuelle aktiviteter, ligesom der er elementer, der er målrettet hhv. 9. og 10. klasse. Hvad angår den individuelle vejledning har hver vejleder ansvaret for ca. 1/3 af eleverne og et tæt samarbejde med familielærerne.

     Vejledningssamtaler
     Samtalerne finder sted i løbet af efteråret. Du får ikke tildelt en samtale pr. automatik, da vi prioriterer samtaler med de uafklarede elever højest. Men du vil selvfølgelig altid have mulighed for at få en eller flere samtaler med skolevejlederne.

     Ansøgning til ungdomsuddannelserne efter 9. eller 10. klasse
     Vi sender elektronisk, via optagelse.dk, ansøgningerne til de respektive uddannelsesinstitutioner. Det er naturligvis muligt for dig at få vejledningssamtaler i forbindelse med ansøgningen.

     Praktik
     Vi har ingen obligatorisk praktik, men er behjælpelige med at formidle praktik, hvis du ønsker dette. Praktikken skal afvikles i uge 42 eller 7 med mindre, at der er tale om en praktik, som er led i en eventuel uddannelsesaftale.
     Militærpraktik kan formidles, hvis en militæruddannelse indgår som en del af Uddannelsesplanen.

     Ulla Husted

      

     Lærer

     Dansk – Studievejleder

     Historie – Samfundsfag

     Hellebjergfag

     UH@hellebjerg.dk

     Henrik Lauenstein

      

     Lærer

     Fodboldlinje – Studievejleder

     Hellebjergfag – Tysk

     HL@hellebjerg.dk

     Britta Bjerregaard

      

     Lærer

     Dansk – Studievejleder

      

      

     BB@hellebjerg.dk